Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2017

Lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-10-2017 Quyết định số 3574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
26-07-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
19-07-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017. 
30-06-2017 Quyết định số 2371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện phân cấp quản lý và chuyển giao quản lý tưới địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 
11-05-2017 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án triển khai Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-05-2017 Quyết định số 1625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
19-04-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 
19-04-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
12-04-2017 Quyết định số 1202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
12-04-2017 Quyết định số 1201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
03-04-2017 Quyết định số 1549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 
06-03-2017 Quyết định số 683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xác lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi tỉnh Quảng Nam. 
06-03-2017 Quyết định số 682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI. 
08-12-2016 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.435.161 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner