Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Tổ chức - Bộ máy: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2016 Quyết định số 4409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. 
09-12-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 
08-12-2016 Quyết định số 3965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
06-12-2016 Quyết định số 4310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa theo hướng hiện đại tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 
05-12-2016 Quyết định số 4288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng tỉnh Quảng Nam. 
25-10-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh. 
18-10-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. 
14-10-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam. 
26-09-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh. 
30-08-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. 
13-07-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
13-04-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. 
08-03-2016 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2016 theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
05-02-2016 Quyết định số 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao định mức lao động năm 2016 đối với các tổ chức Hội. 
01-02-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 
18-12-2015 Quyết định số 4786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Nam. 
11-12-2015 Nghị quyết số 195/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner