Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Chế độ - Chính sách: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2016 Quyết định số 4702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
27-12-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 
20-12-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh. 
16-12-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
15-12-2016 Quyết định số 4409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. 
14-12-2016 Quyết định số 4405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 
08-12-2016 Quyết định số 3965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
05-12-2016 Quyết định số 4288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng tỉnh Quảng Nam. 
26-08-2016 Quyết định số 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam. 
22-07-2016 Quyết định số 2460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (Khóa XXI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (Khóa XX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 
19-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh. 
19-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
19-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. 
06-07-2016 Quyết định số 2416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
01-07-2016 Quyết định số 2365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
20-06-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung Quyết định số 18/2014 QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 và 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
09-06-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 
07-06-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 
27-04-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, tăng cường biện pháp thực hiện để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2016 tại các xã, phường, thị trấn vùng Đông thuộc các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn và thành phố Tam Kỳ. 
22-04-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013, Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.459.553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner