Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2007 Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-12-2007 Nghị quyết số 98/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2008. 
14-12-2007 Nghị quyết số 97/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 
14-12-2007 Nghị quyết số 96/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thu tiền xây dựng trường; điều chỉnh Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển giáo dục miền núi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. 
14-12-2007 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2008. 
14-12-2007 Nghị quyết số 94/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2006. 
14-12-2007 Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 04/1999/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 1999 về huy động vốn phát triển giao thông nông thôn và Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND ngày 15 tháng 02 năm 2000 của HĐND tỉnh về danh mục và mức thu phí xã, phường, thị trấn. 
14-12-2007 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2008. 
14-12-2007 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2008. 
14-12-2007 Nghị quyết số 101/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về khung giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam. 
14-12-2007 Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007 - 2010 và đến năm 2015. 
12-12-2007 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc HĐND tỉnh QuảngNam Khóa VII, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
09-08-2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. 
09-08-2007 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chia địa giới hành chính huyện Quế Sơn; xã Quế Lộc, Quế Phước, Quế Ninh, Quế Phú, Quế Cường thuộc huyện Quế Sơn và xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn để thành lập các đơn vị hành chính mới. 
25-04-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục phát triển kinh tế thủ y sản Quảng Nam giai đoạn 2007-2010. 
25-04-2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2015. 
25-04-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và ban hành qui định quản lý một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. 
20-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2007 và ổn định trong giai đoạn 2007 - 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner