Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 11-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-11-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
31-10-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi giá vàng (quy về 98%) để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
28-10-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
28-10-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
24-10-2014 Quyết định số 3272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
20-10-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6, Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh về quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển một số cây trồng, gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016. 
20-10-2014 Quyết định số 3220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
20-10-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam. 
20-10-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
20-10-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
20-10-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 về phê duyệt Đề án hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Nam. 
20-10-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.506.854 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner