Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 8-2010: 37 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2010 Quyết định số 2518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thời gian mở cửa, đóng cửa hoạt động hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-08-2010 Quyết định số 2517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ quản lý Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020. 
11-08-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. 
05-08-2010 Quyết định số 2462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
04-08-2010 Quyết định số 2452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2010-2012. 
03-08-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh. 
29-07-2010 Quyết định số 2399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020. 
29-07-2010 Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Phát triển các khu, cụm Công nghiệp và Thương mại, dịch vụ thành phố Tam Kỳ. 
29-07-2010 Quyết định số 2392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình. 
29-07-2010 Quyết định số 2373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang. 
27-07-2010 Quyết định số 2356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Lập quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 
27-07-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng Quảng Nam thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. 
27-07-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Quảng Nam thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. 
26-07-2010 Quyết định số 2336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015. 
26-07-2010 Quyết định số 2314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam. 
26-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn về nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng cuối năm 2010. 
26-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2009. 
23-07-2010 Quyết định số 2302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động Kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2015. 
23-07-2010 Quyết định số 2299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành. 
23-07-2010 Quyết định số 2297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá khởi điểm các loại gỗ để tổ chức bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.507 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner