Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 30-07-2019: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-06-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 13)
09-07-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn Quảng Nam. (từ trang 14 đến trang 23)
24-07-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 24 đến trang 37)
18-06-2019 Quyết định số 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở lao động- Thương binh và Xã hội. (từ trang 38 đến trang 55)
19-06-2019 Quyết định số 2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 56 đến trang 69)
24-06-2019 Quyết định số 2046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn lập dự toán các hạng mục công trình lâm sinh thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. (từ trang 70 đến trang 77)
24-06-2019 Quyết định số 2047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 78 đến trang 89)
16-07-2019 Quyết định số 2276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vị quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. (từ trang 90 đến trang 92)
22-07-2019 Quyết định số 2326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. (từ trang 93 đến trang 94)
30-07-2019 Quyết định số 2401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 95 đến trang 100)
30-07-2019 Quyết định số 2402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 101 đến trang 111)
02-07-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. (từ trang 112 đến trang 114)
04-07-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động " tín dụng đen" trên dịa bàn tỉnh. (từ trang 115 đến trang 118)
9.504.633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner