Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 10-08-2016: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-05-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 04 đến trang 16)
27-05-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. (từ trang 17 đến trang 28)
02-06-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 29 đến trang 34)
20-06-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung Quyết định số 18/2014 QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 và 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (trang 35)
12-07-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. (từ trang 36 đến trang 45)
13-07-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. (từ trang 46 đến trang 52)
22-07-2016 Quyết định số 2460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (Khóa XXI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (Khóa XX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. (từ trang 53 đến trang 71)
25-07-2016 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. (từ trang 72 đến trang 82)
26-07-2016 Quyết định số 2663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí “ Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020. (từ trang 83 đến trang 89)
18-05-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 90 đến trang 95)
26-05-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường quản lý vốn đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. (từ trang 96 đến trang 100)
01-06-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và hoạt động đấu thầu các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 101 đến trang 105)
03-06-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 106 đến trang 107)
07-06-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. (từ trang 108 đến trang 110)
09-06-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. (từ trang 111 đến trang 113)
28-06-2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 114 đến trang 116)
14-07-2016 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 117 đến trang 119)
9.465.302 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner