Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 02-08-2010: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách, chế độ đối với học sinh thuộc khu vực II Chương trình 135 giai đoạn II; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số. (từ trang 03 đến trang 08)
27-07-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Quảng Nam thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 09 đến trang 12)
27-07-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng Quảng Nam thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 13 đến trang 17)
16-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 18 đến trang 23)
14-07-2010 Nghị quyết số 112/2010/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 24 đến trang 27)
14-07-2010 Nghị quyết số 113/2010/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2011 – 2015. (từ trang 28 đến trang 32)
14-07-2010 Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009. (từ trang 33 đến trang 35)
14-07-2010 Nghị quyết số 115/2010/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về chương trình hoạt động của HĐND huyện Đại Lộc 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 36 đến trang 38)
14-07-2010 Nghị quyết số 70/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009. (trang 39)
14-07-2010 Nghị quyết số 71/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 40 đến trang 46)
23-07-2010 Quyết định số 2297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá khởi điểm các loại gỗ để tổ chức bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 47 đến trang 51)
23-07-2010 Quyết định số 2299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành. (từ trang 52 đến trang 55)
23-07-2010 Quyết định số 2302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động Kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2015. (từ trang 56 đến trang 63)
26-07-2010 Quyết định số 2314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam. (từ trang 64 đến trang 85)
26-07-2010 Quyết định số 2336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015. (từ trang 86 đến trang 92)
27-07-2010 Quyết định số 2356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Lập quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 93 đến trang 95)
29-07-2010 Quyết định số 2373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang. (từ trang 96 đến trang 99)
9.479.404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner