Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 20-10-2008: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-09-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 12)
25-09-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. (từ trang 13 đến trang 15)
09-10-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. (từ trang 16 đến trang 23)
10-10-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế. (từ trang 24 đến trang 27)
15-10-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 28 đến trang 43)
22-09-2008 Quyết định số 3064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. (từ trang 44 đến trang 46)
22-09-2008 Quyết định số 3065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp. (từ trang 47 đến trang 50)
24-09-2008 Quyết định số 3129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thành phố và tại UBND các xã, phường, thị trấn. (từ trang 51 đến trang 63)
25-09-2008 Quyết định số 3132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 64 đến trang 68)
30-09-2008 Quyết định số 3187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử Trưởng Ban Tôn giáo Quảng Nam. (trang 69)
30-09-2008 Quyết định số 3188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Quảng Nam. (trang 70)
02-10-2008 Quyết định số 3218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009. (từ trang 71 đến trang 75)
02-10-2008 Quyết định số 3219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu các tổ chức tư vấn, Ban chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập. (từ trang 76 đến trang 82)
09-10-2008 Quyết định số 3299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế. (từ trang 83 đến trang 85)
13-10-2008 Quyết định số 3328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ. (từ trang 86 đến trang 87)
13-10-2008 Quyết định số 3329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Công Thương. (từ trang 88 đến trang 91)
13-10-2008 Quyết định số 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính. (từ trang 92 đến trang 95)
9.434.501 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner