Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 28-08-2008: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2008 Nghị quyết số 108/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 04 đến trang 08)
30-07-2008 Nghị quyết số 109/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung, điều chỉnh Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam. (từ trang 09 đến trang 10)
30-07-2008 Nghị quyết số 110/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 11 đến trang 15)
30-07-2008 Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý. (từ trang 16 đến trang 19)
30-07-2008 Nghị quyết số 112/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh. (từ trang 20 đến trang 22)
30-07-2008 Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đổi mới, phát triển kinh hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015. (từ trang 23 đến trang 27)
30-07-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 28 đến trang 37)
05-08-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam. (từ trang 38 đến trang 48)
05-08-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam. (từ trang 49 đến trang 57)
07-08-2008 Chỉ thị số 28/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. (từ trang 58 đến trang 61)
17-07-2008 Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 62 đến trang 67)
17-07-2008 Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007. (trang 68)
17-07-2008 Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức bãi bỏ một số điểm của Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND ngày 22/5/2006 của HĐND huyện khóa V về thực hiện Đề án xóa nhà tạm giai đoạn 2006-2010. (từ trang 69 đến trang 70)
17-07-2008 Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức bãi bỏ một số điểm của Nghị quyết số 30/2003/NQ-HĐND ngày 30/4/2003 của HĐND huyện khóa IV về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống giao thông nông thôn giai đoạn 2003-2010. (từ trang 71 đến trang 72)
11-07-2008 Nghị quyết số 76/2008/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn phê duyệt điều chỉnh dự toán thu – chi và phân bổ điều chỉnh dự toán Ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 73 đến trang 75)
11-07-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 76 đến trang 79)
11-07-2008 Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 80 đến trang 81)
06-08-2008 Quyết định số 2579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua-Khen thưởng Quảng Nam trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 82 đến trang 83)
06-08-2008 Quyết định số 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tôn giáo Quảng Nam trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 84 đến trang 85)
05-08-2008 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời dân năm 2008. (từ trang 86 đến trang 87)
05-08-2008 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và hỗ trợ nhân dân theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ, Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008, số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 88 đến trang 90)
11-07-2008 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc đồng ý cho ông Huỳnh Tấn Triều thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 91)
11-07-2008 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc đồng ý cho ông Phạm Phú Thuỷ thôi giữ chức danh Thư ký kỳ họp HĐND huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 92)
11-07-2008 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 93)
11-07-2008 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc đình hoãn khởi công các công trình đầu tư trong năm 2008 và phê duyệt danh mục công trình chuẩn bị đầu tư trong năm 2009. (từ trang 94 đến trang 95)
9.429.361 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner