Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 10-04-2008: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-04-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. (từ trang 04 đến trang 15)
02-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ. (từ trang 16 đến trang 25)
20-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My năm 2008. (từ trang 26 đến trang 34)
20-03-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Huyện Nam Trà My về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện Nam Trà My. (từ trang 35 đến trang 36)
24-03-2008 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và khí đốt hóa lỏng. (từ trang 37 đến trang 44)
25-03-2008 Quyết định số 934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về địa chất, biển, đảo đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. (từ trang 45 đến trang 46)
25-03-2008 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam. (từ trang 47 đến trang 48)
25-03-2008 Quyết định số 936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển các chức năng, tổ chức, biên chế thuộc Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh về các Sở được giao chức năng, nhiệm vụ quản lý và giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. (từ trang 49 đến trang 50)
25-03-2008 Quyết định số 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ từ Văn phòng UBND tỉnh vào Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 51 đến trang 52)
25-03-2008 Quyết định số 938/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hoá - Thông tin thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. (từ trang 53 đến trang 54)
25-03-2008 Quyết định số 939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại thành Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam. (từ trang 55 đến trang 56)
25-03-2008 Quyết định số 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thuỷ sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam. (trang 57)
25-03-2008 Quyết định số 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 58 đến trang 59)
25-03-2008 Quyết định số 942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 60 đến trang 61)
25-03-2008 Quyết định số 943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 62 đến trang 63)
25-03-2008 Quyết định số 944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 64 đến trang 65)
25-03-2008 Quyết định số 945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 66 đến trang 67)
25-03-2008 Quyết định số 946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 68 đến trang 69)
25-03-2008 Quyết định số 947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 70 đến trang 71)
25-03-2008 Quyết định số 948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 72 đến trang 73)
25-03-2008 Quyết định số 949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 74 đến trang 75)
25-03-2008 Quyết định số 950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 76 đến trang 77)
25-03-2008 Quyết định số 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 78 đến trang 79)
25-03-2008 Quyết định số 952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 80 đến trang 81)
25-03-2008 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 82 đến trang 83)
25-03-2008 Quyết định số 954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 84 đến trang 85)
25-03-2008 Quyết định số 955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 86 đến trang 87)
25-03-2008 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 88 đến trang 89)
25-03-2008 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 90 đến trang 91)
27-03-2008 Quyết định số 1013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2008 (đợt 2). (từ trang 92 đến trang 94)
25-03-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2008 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 95 đến trang 96)
01-04-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật và tổ chức các hoạt động nhân Ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật Việt Nam (18/4). (từ trang 97 đến trang 99)
9.434.539 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner