Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 22-02-2008: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 35/1999/QĐ-UB ngày 15/6/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng vốn phát triển giao thông nông thôn. (trang 03)
10-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2000/QĐ-UB ngày 31/3/2000 và Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 01/6/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam. (trang 04)
10-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (trang 05)
10-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 06 đến trang 10)
10-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng trường tại Quyết định số 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 và Quyết định số 09/2004/QĐ-UB ngày 30/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam. (từ trang 11 đến trang 12)
28-12-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 13 đến trang 20)
28-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên chương trình hoạt động HĐND năm 2008. (từ trang 21 đến trang 23)
28-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phân loại đơn vị hành chính huyện Duy Xuyên. (trang 24)
28-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. (từ trang 25 đến trang 27)
28-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động HĐND năm 2008. (từ trang 28 đến trang 29)
02-01-2008 Quyết định số 29/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức. (từ trang 30 đến trang 36)
03-01-2008 Quyết định số 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định hỗ trợ kinh phí phục vụ phòng, chống các dịch bệnh nguy hại đàn gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ nguồn ngân sách nhà nước. (từ trang 37 đến trang 45)
03-01-2008 Quyết định số 34/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Nam, trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. (từ trang 46 đến trang 47)
03-01-2008 Quyết định số 41/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại Quảng Nam trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 48 đến trang 50)
10-01-2008 Quyết định số 137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. (từ trang 51 đến trang 66)
10-01-2008 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Duy xuyên giai đoạn đến năm 2015. (từ trang 67 đến trang 72)
10-01-2008 Quyết định số 159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Tây Giang giai đoạn đến năm 2015. (từ trang 73 đến trang 77)
10-01-2008 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. (từ trang 78 đến trang 86)
24-01-2008 Quyết định số 368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra, kiểm soát lâm sản liên ngành huyện. (từ trang 87 đến trang 91)
9.479.413 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner