Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 11-06-2007: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-05-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi và công tác quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. (từ trang 04 đến trang 13)
28-05-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - đô thị trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (giai đoạn 2007-2015). (từ trang 14 đến trang 15)
28-05-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về xã hội hóa nguồn lực đầu tư và phát triển thành phố Tam Kỳ đến năm 2015. (từ trang 16 đến trang 19)
22-05-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Huyện Hiệp Đức về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 20 đến trang 23)
29-05-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2007-2010. (từ trang 24 đến trang 27)
29-05-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2007-2010. (từ trang 28 đến trang 31)
29-05-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Thăng Bình đến năm 2010 và 2015. (từ trang 32 đến trang 34)
29-05-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về kế hoạch sử dụng đất năm 2007. (từ trang 35 đến trang 37)
23-05-2007 Quyết định số 1574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn. (từ trang 38 đến trang 45)
23-05-2007 Quyết định số 1583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (1/500) khu dân cư Cồn Tiến, tại xã Cẩm Thanh, thị xã Hội An. (từ trang 46 đến trang 52)
25-05-2007 Quyết định số 1612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Tô Mười, giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. (từ trang 53 đến trang 54)
29-05-2007 Quyết định số 1618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm bà Trương Thị Xuân, giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. (từ trang 55 đến trang 56)
29-05-2007 Quyết định số 1619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Lê Sáu, giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. (từ trang 57 đến trang 58)
30-05-2007 Quyết định số 1631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2007. (từ trang 59 đến trang 60)
30-05-2007 Quyết định số 1633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng cho các gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi. (từ trang 61 đến trang 68)
30-05-2007 Quyết định số 1634/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ủy quyền và giao nhiệm vụ cho UBND thành phố Tam Kỳ và UBND huyện Núi Thành thẩm định, phê duyệt phương án bối thường, GPMB, hỗ trợ và tái định cư trong Khu Kinh tế mở Chu Lai. (từ trang 69 đến trang 70)
31-05-2007 Quyết định số 1647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đa ngành thiết kế và xây dựng mô hình phân tích và dự báo kinh tế - tài chính tỉnh Quảng Nam. (từ trang 71 đến trang 72)
01-06-2007 Quyết định số 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc in và cấp các loại chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. (từ trang 73 đến trang 74)
05-06-2007 Quyết định số 1704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tạm thời quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí qua, lại cửa khẩu Nam Giang. (từ trang 75 đến trang 77)
06-06-2007 Quyết định số 1728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử ông Hoàng Văn Sừ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, kiêm Giám đốc Trung tâm Kiểm định công trình Quảng Nam. (trang 78)
07-06-2007 Quyết định số 1730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 79 đến trang 93)
01-06-2007 Chỉ thị số 24/CT-UBNC của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống, dập dịch cúm gia cầm. (từ trang 94 đến trang 96)
9.429.156 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner