Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 10-09-2006: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam. (từ trang 04 đến trang 10)
25-08-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam. (từ trang 11 đến trang 15)
01-09-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 16 đến trang 45)
05-09-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam đến năm 2010. (từ trang 46 đến trang 58)
22-08-2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006. (từ trang 59 đến trang 62)
27-04-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 huyện Bắc Trà My. (từ trang 63 đến trang 66)
27-04-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục huyện Bắc Trà My giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 67 đến trang 71)
11-04-2006 Quyết định số 758/2006/QĐ-UBND của Huyện Bắc Trà My ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng. (từ trang 72 đến trang 86)
27-07-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2006-2010. (từ trang 87 đến trang 92)
27-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban, Uỷ viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 93 đến trang 94)
27-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc đồng ý cho ông Lê Lục thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 95)
27-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc chia tách xã Đại Hoà thành hai đơn vị hành chính mới. (từ trang 96 đến trang 97)
27-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành chăn nuôi huyện Đại Lộc giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 98 đến trang 101)
27-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. (từ trang 102 đến trang 103)
27-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về quản lý và bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 104 đến trang 109)
27-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 110 đến trang 114)
18-04-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Huyện Nam Trà My về việc tăng cường công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. (từ trang 115 đến trang 117)
08-05-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Huyện Phú Ninh về xây dựng cơ sở hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Phú Ninh (Giai đoạn 2006 -2010). (từ trang 118 đến trang 122)
08-05-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Huyện Phú Ninh về nhiệm vụ quy hoạch chung khu Trung tâm Tam Đàn giai đoạn 2005-2010, định hướng phát triển đến năm 2020. (từ trang 123 đến trang 124)
9.479.108 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner