Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 26-07-2006: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-04-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 03 đến trang 10)
07-04-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam. (từ trang 11 đến trang 14)
13-04-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 15 đến trang 19)
17-04-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Qui định giá tính thuế Tài nguyên khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 20 đến trang 21)
21-04-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 22 đến trang 27)
03-05-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 28 đến trang 33)
05-05-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Phương án tiết giảm phụ tải hệ thống điện Quảng Nam khi thiếu nguồn quốc gia năm 2006. (từ trang 34 đến trang 40)
27-06-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung quy định “Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. (từ trang 41 đến trang 42)
29-06-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã tại Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam. (từ trang 43 đến trang 44)
05-07-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 45 đến trang 50)
10-07-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh về quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 51 đến trang 56)
18-07-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 57 đến trang 58)
25-04-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện Nam Trà My. (từ trang 59 đến trang 65)
06-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Huyện Nam Trà My về việc tăng cường công tác Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn huyện. (từ trang 66 đến trang 67)
13-02-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Huyện Nam Trà My về việc triển khai thực hiện chương trình hành động của huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2006 và những năm tiếp theo. (từ trang 68 đến trang 69)
08-06-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về quản lý, sử dụng đất đai, giai đoạn 2006-2010. (từ trang 70 đến trang 75)
9.479.109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner