Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 10-07-2006: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-03-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung và trình tự, thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 32)
22-03-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện thuỷ nội địa loại nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng nam. (từ trang 33 đến trang 43)
22-03-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý, cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai. (từ trang 44 đến trang 45)
31-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 46 đến trang 50)
31-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 51 đến trang 56)
31-03-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam. (từ trang 57 đến trang 63)
10-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn về việc giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2006. (từ trang 64 đến trang 66)
10-01-2006 Chỉ thị số 01/2005/CT-UBND của Huyện Điện Bàn về việc tăng cường công tác quản lý thu các loại thuế, phí-lệ phí và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 67 đến trang 68)
21-03-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Huyện Đông Giang v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. (từ trang 69 đến trang 70)
22-05-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về Đề án thực hiện Chương trình xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010. (từ trang 71 đến trang 75)
22-05-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về thực hiện Đề án xóa nhà tạm giai đoạn 2006-2010. (từ trang 76 đến trang 80)
22-05-2006 Nghị quyết số 29/206/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về thực hiện Đề án giải quyết việc làm (GQVL) giai đoạn 2006-2010. (từ trang 81 đến trang 83)
9.505.216 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner