Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 26-12-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 03 đến trang 11)
05-09-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 12 đến trang 20)
26-09-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh. (từ trang 21 đến trang 27)
14-10-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam. (từ trang 28 đến trang 38)
18-10-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 39 đến trang 49)
25-10-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh. (từ trang 50 đến trang 51)
08-12-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Cơ chế khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 52 đến trang 60)
09-12-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 61 đến trang 91)
16-12-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 92 đến trang 93)
18-11-2016 Quyết định số 4111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017. (từ trang 94 đến trang 108)
05-12-2016 Quyết định số 4288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng tỉnh Quảng Nam. (từ trang 109 đến trang 118)
9.459.558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner