Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 26 xuất bản ngày 10-09-2013: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-08-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 của một số địa phương tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh. (từ trang 03 đến trang 10)
21-08-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bố trí nhân sự và hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 11 đến trang 13)
28-08-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam. (từ trang 14 đến trang 28)
30-08-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh. (từ trang 29 đến trang 31)
22-08-2013 Quyết định số 2599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 35)
29-08-2013 Quyết định số 2647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (kỳ họp thứ 08). (từ trang 36 đến trang 38)
29-08-2013 Quyết định số 2650/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 39 đến trang 46)
29-08-2013 Quyết định số 2663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến thuyền trên địa bàn tỉnh. (từ trang 47 đến trang 48)
30-08-2013 Quyết định số 2685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Nam. (từ trang 49 đến trang 56)
29-08-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 57 đến trang 58)
9.496.754 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner