Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 01-06-2006: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-05-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về huy động Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 05 đến trang 06)
04-05-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 07 đến trang 11)
04-05-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2006-2010. (từ trang 12 đến trang 14)
04-05-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi đất màu và kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. (từ trang 15 đến trang 18)
12-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. (từ trang 19 đến trang 23)
12-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Nam. (từ trang 24 đến trang 26)
12-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. (từ trang 27 đến trang 32)
23-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ đối với Đại biểu HĐND cấp huyện, thị xã và Đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 33 đến trang 35)
16-02-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 36 đến trang 38)
21-02-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. (từ trang 39 đến trang 53)
28-02-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ chế độ ưu đãi cho giáo viên giảng dạy ở miền núi đã ban hành tại Quyết định số 36/2003/QĐ-UB ngày 24/4/2003 của UBND tỉnh. (từ trang 54 đến trang 55)
28-02-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) của tỉnh Quảng Nam. (từ trang 56 đến trang 60)
28-02-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Cải cách hành chính năm 2006 của tỉnh Quảng Nam. (từ trang 61 đến trang 69)
01-03-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục Quyết định của UBND tỉnh đến ngày 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật. (từ trang 70 đến trang 78)
03-03-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định Công tác bảo đảm và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 79 đến trang 93)
04-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ nhà nước. (từ trang 94 đến trang 95)
28-02-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, nợ tồn đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước. (từ trang 96 đến trang 100)
28-02-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. (từ trang 101 đến trang 103)
09-03-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy. (từ trang 104 đến trang 106)
31-03-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. (từ trang 107 đến trang 108)
17-04-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh. (từ trang 109 đến trang 111)
19-04-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 112 đến trang 115)
08-05-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 116 đến trang 118)
26-05-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh. (từ trang 119 đến trang 121)
19-04-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. (từ trang 122 đến trang 124)
27-04-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm (2006-2010) huyện Bắc Trà My. (từ trang 125 đến trang 129)
11-05-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Huyện Bắc Trà My về việc tăng cường các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. (từ trang 130 đến trang 132)
24-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Huyện Điện Bàn về việc tăng cường công tác quản lý thu các loại thuế, phí-lệ phí và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 133 đến trang 134)
08-05-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Huyện Phú Ninh về cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 135 đến trang 137)
14-02-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Huyện Phú Ninh về việc triển khai thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu. (từ trang 138 đến trang 139)
9.505.184 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner