Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Huyện Điện Bàn ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn ban hành Bảng chi tiết vị trí nhóm đất nông nghiệp năm 2011 của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện Bàn. 
24-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn ban hành Quy chế hoạt động điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện Điện Bàn. 
13-05-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống Thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Điện Bàn. 
28-05-2009 Quyết định số 1229/2009/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa & Thông tin huyện Điện Bàn. 
24-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn lại của 6 tháng cuối năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006. 
24-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về phê chuẩn danh mục công trình chuẩn bị đầu tư và cơ chế xây dựng cơ bản năm 2008. 
23-07-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới. 
07-05-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về việc thông qua giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn năm 2007-2010. 
07-05-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về việc thông qua giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn năm 2007-2010. 
07-05-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về việc thông qua Đề án phát triển du lịch Điện Bàn từ năm 2007 đến năm 2015. 
23-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn về việc Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội Thanh niên xung kích huyện. 
09-01-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về nhiệm vụ năm 2007. 
09-01-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện. 
05-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 huyện Điện Bàn. 
13-09-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Điện Bàn. 
18-08-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn về việc Ban hành Đề án tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới nội dung hoạt động của các HTX nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 của huyện Điện Bàn. 
20-04-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng di tích Lịch sử -Văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Điện Bàn. 
24-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Huyện Điện Bàn về việc tăng cường công tác quản lý thu các loại thuế, phí-lệ phí và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2006. 
10-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn về việc giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2006. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.447.020 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner