"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2020 Ngày 30 tháng 6 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 03
09-06-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-04-2020 Quyết định số 1174/QĐ-UBND ban hành Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. 31
04-05-2020 Quyết định số 1217/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện tử công vụ tỉnh. 42
27-05-2020 Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 49
01-06-2020 Quyết định số 1464/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính. 53
02-06-2020 Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh. 61
10-06-2020 Quyết định số 1567/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. 66
23-04-2020 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 106
9.496.739 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner