"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2020 Ngày 25 tháng 4 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-02-2020 Quyết định số 510/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 10
16-03-2020 Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. 24
20-03-2020 Quyết định số 748/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 36
24-03-2020 Quyết định số 794/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2020. 43
24-03-2020 Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động, Thương binh xã hội. 60
24-03-2020 Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 65
27-03-2020 Quyết định số 859/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải. 68
30-03-2020 Quyết định số 884/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng một số đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 76
10-04-2020 Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 83
10-04-2020 Quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 88
16-04-2020 Quyết định số 1106/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp các Sở, Ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tố chức triển khai cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. 99
04-03-2020 Chỉ thị số 07/CT-UBND đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. 105
12-03-2020 Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. 109
13-03-2020 Chỉ thị số 09/CT-UBND về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. 111
13-03-2020 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin thống kê và nâng cao chất lượng thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh. 115
28-03-2020 Chỉ thị số 11/CT-UBND về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID -19. 118
9.538.051 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner