"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2019 Ngày 12 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020. 03
12-07-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. 08
12-07-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng. 16
12-07-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do tỉnh Quảng Nam tổ chức. 33
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2019 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 35
12-07-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (còn lại) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. 40
12-07-2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 48
12-07-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019. 50
12-07-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm. 58
12-07-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về chuyển nguồn và phương án sử dụng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018. 79
12-07-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện cho vay. 106
12-07-2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế Trên địa bàn tỉnh; hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. 108
12-07-2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 112
12-07-2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 114
9.433.677 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner