"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2019 Ngày 30 tháng 7 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-06-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. 03
09-07-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn Quảng Nam. 14
24-07-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2019 Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở lao động- Thương binh và Xã hội. 38
19-06-2019 Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 56
24-06-2019 Quyết định số 2046/QĐ-UBND ban hành hướng dẫn lập dự toán các hạng mục công trình lâm sinh thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. 70
24-06-2019 Quyết định số 2047/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 78
16-07-2019 Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vị quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. 90
22-07-2019 Quyết định số 2326/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. 93
30-07-2019 Quyết định số 2401/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 95
30-07-2019 Quyết định số 2402/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 101
02-07-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 112
04-07-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động " tín dụng đen" trên dịa bàn tỉnh. 115
9.506.898 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner