"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2019 Ngày 10 tháng 4 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-03-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-03-2019 Quyết định số 816/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 08
20-03-2019 Quyết định số 842/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 16
22-03-2019 Quyết định số 889/QĐ-UBND ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. 36
25-03-2019 Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính được thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương. 48
27-03-2019 Quyết định số 957/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam. 53
28-03-2019 Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. 66
28-03-2019 Quyết định số 976QĐ-UBND ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu : Sâm Ngọc Linh, Giảo cổ lam, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 79
29-03-2019 Quyết định số 989/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 93
29-03-2019 Quyết định số 991/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo. 101
9.407.841 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner