"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2019 Ngày 15 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện sửa, chữa cải tạo bảo trì, nâng cấp, mở rông trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
31-01-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Quảng Nam. 12
28-02-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2019 Quyết định số 218/QĐ-UBND phê duyệt Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam gia đoạn 2019-2022. 30
28-01-2019 Quyết định số 286/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác hoạt động kểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quang Nam. 60
29-01-2019 Quyết định số 301/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019. 74
01-02-2019 Quyết định số 416/QĐ-UBND ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 79
01-03-2019 Quyết định số 555/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 84
05-03-2019 Quyết định số 574/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2019. 91
15-03-2019 Quyết định số 803/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 99
22-02-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 107
15-03-2019 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 112
9.434.586 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner