"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2018 Ngày 12 tháng 6 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-05-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
12-06-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2018 Quyết định số 878/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020. 31
19-03-2018 Quyết định số 980/QĐ-UBND ủy quyền cho Giám đốc các Sở thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 40
02-04-2018 Quyết định số 1140/QĐ-UBND ban hành Quy trình kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 43
03-04-2018 Quyết định số 1174/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2022. 51
06-04-2018 Quyết định số 1210/QĐ-UBND ban hành Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 65
07-06-2018 Quyết định số 1782/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 81
10-01-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 94
27-04-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2018. 99
04-04-2018 Kế hoạch số 1666/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. 102
9.743.453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner