"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2017 Ngày 19 tháng 9 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
05-09-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh. 11
19-09-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh. 33
19-09-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 35
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2017 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 161/2010/NQ-NĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 38
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2017 Quyết định số 3089/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh. 40
31-08-2017 Quyết định số 3200/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới ban hành dưới hình thức “Bản sao y bản chính” thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương. 59
15-09-2017 Quyết định số 3354/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 75
18-09-2017 Quyết định số 3365/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 117-KL/TU, ngày 20/7/2017 tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tám (khóa XXI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18-5-2012 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai. 83
18-09-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020. 105
18-09-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh. 112
9.348.272 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner