"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2017 Ngày 19 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-04-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. 03
19-04-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. 06
19-04-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. 08
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-04-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về chủ trương tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016- 2021. 11
19-04-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam. 12
19-04-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2017 Quyết định số 1549/QĐ-UBND ban hành Quy định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 20
12-04-2017 Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam trên lĩnh vực quản lý ngân sách, lĩnh vực giá, lĩnh vực quản lý công sản, lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. 28
18-04-2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức triển khai khảo sát đời sống hộ nghèo 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. 115
25-04-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2017. 117
9.407.829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner