"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2017 Ngày 17 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND về tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế độ đối với dân quân tự vệ và nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021. 03
08-12-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND về quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017 - 2020. 08
08-12-2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 10
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 28
23-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 40
23-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự các hoạt động tại tỉnh Quảng Nam. 45
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Quyết định biên chế công chức, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2017. 71
08-12-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 81
08-12-2016 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020. 83
08-12-2016 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021. 90
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2016 Quyết định số 4701/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 101
08-02-2017 Quyết định số 406/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 38-KL/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy (Hội nghị lần thứ tư khóa XXI) về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020. 110
16-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 117
9.407.772 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner