"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2017 Ngày 24 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 03
08-12-2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND quy định chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 11
08-12-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 15
08-12-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 19
08-12-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung chi tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam. 38
08-12-2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam. 40
08-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành đến năm 2020. 50
08-12-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020. 52
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2016 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 58
03-01-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. 61
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 65
08-12-2016 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. 107
08-12-2016 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017. 110
08-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về giải thể thôn 6 xã Trà Dơn và thành lập thôn 4 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. 114
08-12-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015. 116
9.407.804 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner