"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2016 Ngày 22 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. 03
19-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 09
19-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh. 15
19-07-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 18
19-07-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 28
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam. 33
30-08-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam. 36
30-08-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2016 Quyết định số 2365/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 52
05-07-2016 Quyết định số 2395/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam. 59
06-07-2016 Quyết định số 2416/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 82
13-07-2016 Quyết định số 2487-QĐ-UBND phân công nhiệm vụ của các Thành viên UBND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 89
03-08-2016 Quyết định số 2795/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam. 97
26-08-2016 Quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam. 118
9.446.992 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner