"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2016 Ngày 06 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020. 03
13-04-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. 39
22-04-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013, Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh. 47
05-05-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2016 Quyết định số 1354/QĐ-UBND ban hành Quy định về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 84
27-04-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND tập trung chỉ đạo, tăng cường biện pháp thực hiện để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2016 tại các xã, phường, thị trấn vùng Đông thuộc các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn và thành phố Tam Kỳ. 97
29-04-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2016. 101
16-05-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý bảo vệ rừng. 104
17-05-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. 107
17-05-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 113
9.446.959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner