"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40 + 41           Năm 2014 Ngày 10 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-09-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
06-10-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 07
06-10-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-09-2014 Quyết định số 2841/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2015. 20
25-09-2014 Quyết định số 2935/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 30
02-10-2014 Quyết định số 2999/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 33
03-10-2014 Quyết định số 3016/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 62
03-10-2014 Quyết định số 3020/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 70
10-09-2014 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. 86
12-09-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 92
17-09-2014 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 96
06-10-2014 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tập trung nâng cao và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính. 99
9.381.453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner