"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2014 Ngày 22 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-04-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND quy định về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và về nhà trong ngày đối với địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
21-04-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ban hành Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2014 Quyết định số 1000/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 25
02-04-2014 Quyết định số 1049/QĐ-UBND ban hành Quy định mức bình quân diện tích đất ở, đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sinh sống bằng nghề sản xuất nông lâm ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 41
10-04-2014 Quyết định số 1124/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức đối với học viên Đề án 500 khóa I và II. 44
14-04-2014 Quyết định số 1145/QĐ-UBND thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Quảng Nam và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm. 63
15-04-2014 Quyết định số 1177/QĐ-UBND phê duyệt Qui hoạch tạm thời vùng nuôi tôm thẻ lót bạt ven biển tại hai huyện Thăng Bình và Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2018. 72
18-04-2014 Quyết định số 1222/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2014. 78
9.376.279 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner