"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2014 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2014 Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 04
11-12-2014 Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND về Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 10
11-12-2014 Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013. 19
11-12-2014 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 23
11-12-2014 Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND về ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 35
11-12-2014 Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 47
11-12-2014 Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 50
11-12-2014 Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 – 2020. 55
11-12-2014 Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 57
11-12-2014 Nghị quyết số 138/2014/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ và phụ cấp cho người làm công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2015. 71
11-12-2014 Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND về thông qua Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030. 73
11-12-2014 Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội Nghệ thuật quần chúng của tỉnh và các huyện, thành phố. 78
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2014 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2015. 80
11-12-2014 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND về đề nghị công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành là xã đảo. 95
11-12-2014 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. 97
11-12-2014 Nghị quyết số 142/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 104
11-12-2014 Nghị quyết số 143/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 108
11-12-2014 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND về bãi bỏ nội dung một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 110
9.743.077 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner