"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34 + 35           Năm 2013 Ngày 25 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2013 Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2014. 03
12-12-2013 Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012. 09
12-12-2013 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Điểm 1 Mục I Điều 1 Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 07/12/2010 của HĐND tỉnh Khóa VII về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 13
12-12-2013 Nghị quyết số 94/2013/NQQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 15
12-12-2013 Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 23
12-12-2013 Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 27
12-12-2013 Nghị quyết số 97/2013/NQQ-HĐND về quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 31
12-12-2013 Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND về thông qua Đề án phân loại đô thị năm xã: Điện Ngọc, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc và Điện Dương thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 40
12-12-2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND về thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấnVĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 42
12-12-2013 Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2014. 44
12-12-2013 Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Điều 1 Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII. 47
12-12-2013 Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND về quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam. 50
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 63
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2013 Quyết định số 3766/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 65
23-12-2013 Quyết định số 4033/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch vùng Tây tỉnh Quảng Nam. 79
9.437.566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner