"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2013 Ngày 10 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 của một số địa phương tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh. 03
21-08-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về bố trí nhân sự và hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh. 11
28-08-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam. 14
30-08-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2013 Quyết định số 2599/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. 32
29-08-2013 Quyết định số 2647/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (kỳ họp thứ 08). 36
29-08-2013 Quyết định số 2650/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015. 39
29-08-2013 Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến thuyền trên địa bàn tỉnh. 47
30-08-2013 Quyết định số 2685/QĐ-UBND ban hành quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Nam. 49
29-08-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND về triển khai thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 57
9.481.305 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner