"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2013 Ngày 20 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2013 Quyết định số 299/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác năm 2013. 15
29-01-2013 Quyết định số 348/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 45
04-02-2013 Quyết định số 450/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 53
06-02-2013 Quyết định số 503/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. 66
07-02-2013 Quyết định số 518/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn. 79
18-02-2013 Quyết định số 543/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh khóa VIII về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015. 89
24-01-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 95
01-02-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 98
9.437.558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner