"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44 + 45           Năm 2012 Ngày 20 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2011. 04
14-12-2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 08
14-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015. 19
14-12-2012 Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 24
14-12-2012 Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2013. 33
14-12-2012 Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ phát triển một số cây trồng gắn với kinh tế vườn – kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016. 39
14-12-2012 Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. 41
14-12-2012 Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND về quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 43
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-11-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức, chế độ chính sách, trang bị phương tiện hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh. 45
18-12-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 47
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2012 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2013. 57
14-12-2012 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2013. 59
14-12-2012 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về bổ sung biên chế công chức và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2013. 62
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-12-2012 Quyết định số 3989/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 74
13-12-2012 Quyết định số 4091/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”. 85
13-12-2012 Quyết định số 4093/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 88
14-12-2012 Quyết định số 4116/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh về một số cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015. 105
13-12-2012 Chỉ thị số 23/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn năm 2013. 108
9.407.857 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner