"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2011 Ngày 02 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Thành phố Tam Kỳ
06-10-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND phờ duyệt Chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 03
06-10-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2011 - 2015. 09
06-10-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2011 - 2015. 12
06-10-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND phê duyệt Đề án phát triển giáo dục thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2011 - 2015. 15
06-10-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng dân quân trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên tại các xã, phường không thuộc địa bàn trọng điểm về Quốc phòng - An ninh. 21
Huyện Tây Giang
21-10-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Tây Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 25
21-10-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND kỳ họp HĐND huyện Tây Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 44
21-10-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 10/9/2010 của HĐND huyện về thống nhất chủ trương giao đất xây dựng nhà ở cho tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tại khu Trung tâm hành chính huyện Tây Giang. 48
12-10-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tây Giang khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2011 Quyết định số 3450/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển ngành giao thông vận tải huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2020. 76
28-10-2011 Quyết định số 3474/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí lập Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020. 82
27-10-2011 Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 86
9.381.458 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner