"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2011 Ngày 20 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 2 và Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-09-2011 Quyết định số 3109/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Giang. 07
03-10-2011 Quyết định số 3147/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam. 11
04-10-2011 Quyết định số 3173/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và kinh phí lập Quy hoạch sản xuất Nông- Lâm- Ngư nghiệp và bố trí dân cư, giai đoạn 2011-2020 huyện Phước Sơn. 13
04-10-2011 Quyết định số 3174/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015. 15
07-10-2011 Quyết định số 3220/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Lộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 28
11-10-2011 Quyết định số 3264/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 33
11-10-2011 Quyết định số 3265/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 37
11-10-2011 Quyết định số 3266/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 43
11-10-2011 Quyết định số 3267/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 50
11-10-2011 Quyết định số 3268/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 53
11-10-2011 Quyết định số 3269/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 57
11-10-2011 Quyết định số 3270/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 62
11-10-2011 Quyết định số 3271/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 67
11-10-2011 Quyết định số 3272/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 72
11-10-2011 Quyết định số 3273/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 78
11-10-2011 Quyết định số 3274/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 83
11-10-2011 Quyết định số 3275/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH Trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 88
11-10-2011 Quyết định số 3276/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 91
11-10-2011 Quyết định số 3277/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 95
11-10-2011 Quyết định số 3278/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 98
11-10-2011 Quyết định số 3279/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 102
11-10-2011 Quyết định số 3280/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 106
28-09-2011 Chỉ thị số 30/CT-UBND v/v tăng cuờng công tác bảo vệ môi trường tại các khu dân cư tập trung, các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. 110
9.381.439 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner