"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2011 Ngày 30 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ban hành Qui chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 03
20-09-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 33
27-09-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định về việc lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam. 44
28-09-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 50
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-09-2011 Quyết định số 2928/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. 63
16-09-2011 Quyết định số 2933/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tuyển chọn, đào tạo, bố trí sử dụng học viên thuộc Đề án “Tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016”. 72
20-09-2011 Quyết định số 2950/QĐ-UBND phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 78
21-09-2011 Quyết định số 2964/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Nam. 85
19-09-2011 Chỉ thị số 29/CT-UBND về tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 93
9.376.278 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner