"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2011 Ngày 20 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
07-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2011 Quyết định số 2606/QĐ-UBND ban hành Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 27
19-08-2011 Quyết định số 2607/QĐ-UBND ban hành Đề án Đào tạo ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015. 41
01-09-2011 Quyết định số 2791/QĐ-UBND phê duyệt nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách năm 2011 tỉnh Quảng Nam. 47
07-09-2011 Quyết định số 2827/QĐ-UBND quy định mức chi phục vụ các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 76
07-09-2011 Quyết định số 2835/QĐ-UBND ban hành Đề án Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 80
09-09-2011 Quyết định số 2870/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 94
25-08-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 169/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an. 110
26-08-2011 Chỉ thị số 28/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012. 112
9.381.456 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner