"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2011 Ngày 10 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam. 05
16-06-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011của UBND tỉnh. 11
16-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam. 14
28-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 23
28-06-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 26
01-07-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6 Quy định trình tự, thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2011 Quyết định số 1950/QĐ-UBND về việc đổi tên và phê duyệt Điều lệ Hiệp hội ngành dệt vải - sợi tỉnh Quảng Nam. 33
14-06-2011 Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Châu Trinh nhiệm kỳ 2011-2016. 43
17-06-2011 Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Quế Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016. 44
17-06-2011 Quyết định số 1993/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2011-2016. 46
20-06-2011 Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2011-2016. 48
20-06-2011 Quyết định số 2012/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2011-2016. 50
21-06-2011 Quyết định số 2022/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Hiệp Đức, nhiệm kỳ 2011-2016. 52
21-06-2011 Quyết định số 2023/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2011-2016. 54
28-06-2011 Quyết định số 2083/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương chương trình lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2011. 56
28-06-2011 Quyết định số 2086/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 và giai đoạn 2011-2015. 69
28-06-2011 Quyết định số 2093/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Phòng chống lụt bão đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 77
29-06-2011 Quyết định số 2115/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Nông Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016. 79
29-06-2011 Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Điện Bàn, nhiệm kỳ 2011-2016. 81
29-06-2011 Quyết định số 2117/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Đông Giang, nhiệm kỳ 2011-2016. 83
01-07-2011 Quyết định số 2163/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Phước Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016. 85
01-07-2011 Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2011-2016. 87
01-07-2011 Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Núi Thành, nhiệm kỳ 2011-2016. 89
01-07-2011 Quyết định số 2166/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016. 91
01-07-2011 Quyết định số 2167/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Tây Giang, nhiệm kỳ 2011-2016. 93
01-07-2011 Quyết định số 2169/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Phước, nhiệm kỳ 2011-2016. 95
28-06-2011 Chỉ thị số 20/CT-UBND về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 97
28-06-2011 Chỉ thị số 21/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. 99
9.381.449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner