"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2011 Ngày 10 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Huyện Nam Trà My
16-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Nam Trà My. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2011 Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII tại đơn vị bầu cử số 2. 18
21-03-2011 Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII tại đơn vị bầu cử số 3. 20
22-03-2011 Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học Phan Châu Trinh nhiệm kỳ 2011-2016. 22
22-03-2011 Quyết định số 857/QĐ-UBND về việc cử ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh. 24
22-03-2011 Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc cử ông Ngô Bốn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ - Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh. 25
22-03-2011 Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc cử ông Nguyễn Tiên Thạch, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Chu Lai, kiêm nhiệm thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh. 26
22-03-2011 Quyết định số 861/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 27
22-03-2011 Quyết định số 862/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ 2011- 2016. 29
22-03-2011 Quyết định số 863/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 31
22-03-2011 Quyết định số 864/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Nam Trà My nhiệm kỳ 2011 - 2016. 32
22-03-2011 Quyết định số 865/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
22-03-2011 Quyết định số 866/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 36
22-03-2011 Quyết định số 867/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016. 38
22-03-2011 Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc cử ông Trương Quang Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, kiêm nhiệm thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh. 40
22-03-2011 Quyết định số 877/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2011. 41
24-03-2011 Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc cử ông Nguyễn Viễn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, kiêm nhiệm thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh. 47
28-03-2011 Quyết định số 945/QĐ-UBND tạm dừng triển khai thực hiện trong năm 2011 đối với các công trình, dự án do các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể thuộc tỉnh quản lý. 48
29-03-2011 Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 52
29-03-2011 Quyết định số 952/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 55
29-03-2011 Quyết định số 953/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 57
29-03-2011 Quyết định số 954/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2011 - 2016. 58
29-03-2011 Quyết định số 955/QĐ-UBND giao nhiệm vụ, mục tiêu và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011. 60
30-03-2011 Quyết định số 960/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Điện Bàn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 92
30-03-2011 Quyết định số 961/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh. 94
01-04-2011 Quyết định số 996/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường các hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tỉnh Quảng Nam”. 95
01-04-2011 Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc công nhận Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 97
01-04-2011 Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 99
05-04-2011 Quyết định số 1032/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015. 101
24-03-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường kiểm tra việc thực hiện thu tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 110
24-03-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường quản lý công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 113
9.376.264 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner