"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2011 Ngày 20 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 39/2004/QĐ-UBND ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh. 03
07-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 04
07-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam. 21
07-01-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND về tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 28
Huyện Quế Sơn
24-12-2010 Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011. 31
24-12-2010 Nghị quyết số 112/2010/NQ-HĐND phê duyệt danh mục và phân bổ các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới năm 2011, danh mục công trình lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư để thực hiện đầu tư năm 2012. 35
24-12-2010 Nghị quyết số 113/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2011. 37
24-12-2010 Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến năm 2020. 39
24-12-2010 Nghị quyết số 115/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2011. 42
24-12-2010 Nghị quyết số 116/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2011. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2010 Quyết định số 4425/QĐ-UBND phân bổ tạm thời chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Nam cho cấp huyện. 51
31-12-2010 Quyết định số 4523/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2011. 95
9.367.308 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner