"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2011 Ngày 14 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. 03
Huyện Duy Xuyên
16-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2011. 56
16-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Duy Xuyên. 64
Huyện Hiệp Đức
17-12-2010 Nghị quyết số 82/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 66
17-12-2010 Nghị quyết số 83/2010/NQ-HĐND về dự toán và đầu tư XDCB; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011. 74
17-12-2010 Nghị quyết số 84/2010/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 huyện Hiệp Đức. 76
17-12-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND về phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015. 80
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2010 Chỉ thị số 24/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. 85
31-12-2010 Chỉ thị số 25/CT-UBND tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. 89
04-01-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011. 91
Huyện Hiệp Đức
17-12-2010 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND về chương trình hoạt động năm 2011 của HĐND huyện, khóa V. 95
9.376.251 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner