"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2011 Ngày 10 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 03
09-12-2010 Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011. 11
09-12-2010 Nghị quyết số 185/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015. 48
09-12-2010 Nghị quyết số 186/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2011. 57
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 63
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 178/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011. 71
09-12-2010 Nghị quyết số 179/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2011. 74
09-12-2010 Nghị quyết số 183/NQ-HĐND về quyết định biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2011. 78
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2010 Quyết định số 4371/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015. 87
9.367.300 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner